تبلیغات
(✿◠‿◠) ✘ H阮öя¥ ♥ ö£ ♥ ˩övê ✘ (✿◠‿◠) - (✿◠‿◠) مــــــــــــــــــ ا ل من

(✿◠‿◠) ✘ H阮öя¥ ♥ ö£ ♥ ˩övê ✘ (✿◠‿◠)

Wнêñ ï† ɢꆧ Ðαяk êñöµɢн ¥öÚ ¢αñ §êê †нê §†αя§....ツ ツ ツ ツ ツ

(✿◠‿◠) مــــــــــــــــــ ا ل من
 

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است

 

دلــــــــم میخواهد


 

حســـادت کنم به خـــــــودم… میگـטּ : خـבا آבمایے رو ڪـﮧ خیلے בوست בاره زیاב امتحاטּ میڪنـﮧ ...

اینطور ڪـﮧ مـטּ حساب ڪرבم

حس

میڪنم خـ
בا "
בیوونه ے
"

منـﮧ . . 

مــــے گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام،،


مـــے
گـُــویــَـنـــد
تــُــو مَــــرا


بآ
یــِک جُمـــــلـــﮧ

یـِــک

لَبـــــخـنـــد،،،


بـِـــﮧ بــازے
میـــــگیــــرے ... ... ...

 

مــــــے
گـُــــوینــــد
تـَــرفنــد هـــآیت،شِـــیطنـــتهــــآیت


و دروغ
هآیـــت را نمــــے
فَهمَــــم ... !!


مــــــے گویند ســــآده
ام


اما
تــــُـوایــ
טּرا
باوَر نَکـُـ
טּ

مـــَـــــטּ
فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم،

هَمیـــــــــטּ!!!!

 

میـפֿـواهـمـ ـ בاستـ ـآنـے از عـ ـلـآقـهـ اَمـ ـ بـهـ تـ ـو بنـویـسمـ ـ :

یـکـے بـ ـوב ، یکـے ...

بےפֿـیـ ـآل !

פֿـلـاصـهـ اَشـ ـ مـےشـوב اینـکـهـ

                                                  څےڵے בوستتـ ـ ـבارمـ
[ سه شنبه 12 دی 1391 ] [ 11:59 ق.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ LOoOoOVeRS() ]نمایش نظرات 1 تا 30