تبلیغات
(✿◠‿◠) ✘ H阮öя¥ ♥ ö£ ♥ ˩övê ✘ (✿◠‿◠) - مطالب دی 1391

(✿◠‿◠) ✘ H阮öя¥ ♥ ö£ ♥ ˩övê ✘ (✿◠‿◠)

Wнêñ ï† ɢꆧ Ðαяk êñöµɢн ¥öÚ ¢αñ §êê †нê §†αя§....ツ ツ ツ ツ ツ

مـــِــــ بــخشــمتـــــــــــــ 


 

 

 


 

בوستـــ בاشتنـــ یعنــــﮯ:


 
 

اونـﮯ کـﮧ اگـﮧ صــــــב בفعـﮧ همـــ ناراحتــــشـــ کنـﮯ


 

 


 

هربار میـــــــگـﮧ اینـــ בفعـﮧ آخریـﮧ کـﮧ مـﮯ بخشــــــمتـــ


 و بازمـــ
با اخـــــمـــ میا

 

ב توﮮ
بغــــــلتـــ


 

 


 
 


 

 


 


 

دیـــ ـــ ـــوآنــ ـــه ام مـیـ کـُنـَد ...


 


 

فـِکـرا ینـکــه زنـ‌ ـده زنـ ـده نـیـمی ازمـَن را ... از مـَنجـُدآ کـُ نـنـد !


 


 

لـُطفـا تـ ـآزنــــ ـده ام ...


 

بـــــــــــــمــــــــــان


 

 


 

 


 

 


 


 

 


نیمـ ِ گمشــــ×ـבه اҐ نیستـ ;


 
 
 

ڪـ بآ نیمـ ِ בیگر

 

 

 بـ جستُ جویت برخیزҐ
..

 
 
 

 

تــــ~ــــو ؟

 

 


تمآҐ ِ گمشــבه ِ منـ !


تمــ
ــــــــــ
...ــــآ
Ґ ِ


گمشـבه ِ


مــטּ

 [ شنبه 30 دی 1391 ] [ 01:01 ب.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ LoOooOVERS() ]چـــــــــــــــړت Ґے ﮚۅےכּנ!!!!!!!!!

دكترها میگویند مُـــرْده!


اما نمیدانند قلبم ایستاده تاتـــو را تَمــآشآ كند...
 
 
  

لُـغـت نـآمـہ هـآے בنیـآ رآ بـآیـב


آتـش
زב ...

جـلوے وآژه ے نَبـودטּ نوشـتـہ انـב :"عـבمـ
حـضور شخصے یـآ چیـزے "

هـمـیــטּ !

چــقـבر نَبـوבטּ

تــو
رآ

سـآבه فَرض مـے ڪنـنـב ...
  
 

مـَ ــرگــــ حــ ـّـق استــ

خــ ُــ ــدآیــ ـــا . .

حـَ ـقـ ـَـم رآ مےخـ ــوآهــَ


ــم

 

 

 

 
 ای


کاش می دانستـــی کـــ تو برای  من همه چیــزی

همه چیـــز...
همه

کســــ
...
تو برای من یک

دنیـــایی


یک 

دنیـــا
..


 
[ شنبه 23 دی 1391 ] [ 11:14 ب.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ LoOoOoVeRS() ]ے؏כּے Ґے ݜــۅנ ؟؟؟


 


 


یـــــعنی میــــ شود روزی برسد که بیایی؟؟.......
 


مـــــرا در اغوش بگیری


 بخواهم گلــــه کنم


بگویی هیـــــــــ  
س... 


تمام کابوس ها تمام شد.... 

  

اگـــَـــــر

בیوانگے
טּیـسـت
پَس چیست
؟


.

.

.
وقتی בر این בُنیای بـه این

بزرگـــے . . ..

.

.

בلت فقط

هـــــَـــــواے یک טּفر را

میڪُند
 انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت
بگویم


تنها یک جمله!


 

همیشه دوستت دارم

 

 [ چهارشنبه 20 دی 1391 ] [ 10:09 ب.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ LOoOOoVERS() ](✿◠‿◠) مــــــــــــــــــ ا ل من
 

بگو تمام تـــــــــو مال مــــن است

 

دلــــــــم میخواهد


 

حســـادت کنم به خـــــــودم… میگـטּ : خـבا آבمایے رو ڪـﮧ خیلے בوست בاره زیاב امتحاטּ میڪنـﮧ ...

اینطور ڪـﮧ مـטּ حساب ڪرבم

حس

میڪنم خـ
בا "
בیوونه ے
"

منـﮧ . . 

مــــے گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام،،


مـــے
گـُــویــَـنـــد
تــُــو مَــــرا


بآ
یــِک جُمـــــلـــﮧ

یـِــک

لَبـــــخـنـــد،،،


بـِـــﮧ بــازے
میـــــگیــــرے ... ... ...

 

مــــــے
گـُــــوینــــد
تـَــرفنــد هـــآیت،شِـــیطنـــتهــــآیت


و دروغ
هآیـــت را نمــــے
فَهمَــــم ... !!


مــــــے گویند ســــآده
ام


اما
تــــُـوایــ
טּرا
باوَر نَکـُـ
טּ

مـــَـــــטּ
فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم،

هَمیـــــــــטּ!!!!

 

میـפֿـواهـمـ ـ בاستـ ـآنـے از عـ ـلـآقـهـ اَمـ ـ بـهـ تـ ـو بنـویـسمـ ـ :

یـکـے بـ ـوב ، یکـے ...

بےפֿـیـ ـآل !

פֿـلـاصـهـ اَشـ ـ مـےشـوב اینـکـهـ

                                                  څےڵے בوستتـ ـ ـבارمـ
[ سه شنبه 12 دی 1391 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ LOoOoOVeRS() ]*      *   ★  دلتنگی______!!!   ★  ♡  *


 


 بــِـــهـ دلـــتنـــگــی هـــــآیـــم دَســــت نـــزنمـــی شـــکنـــد بــُـغـضَـم یـــکــ وقـــت!!!آنـــگـــآه غـَـرق میـــشویدر سیــــــلـآب اَشـــک هــآیـــی کـــه


 


بــَـهــآنـِــهـ ی روآن شــدنـــش هــَـستــی


................ گــریان شده دلـــــم….
همچـــون
دختـــرکـــی لجبـاز
پا به زمین می‌کـــوبد…
تــــو را میـــخواهد….
فقط “
تــــــــــــــــــو” را…!! 


مــــــ ـــــن اگـــ ـــر میخــ ـــندمـــــــــ

اجــ ـــبآر عـــــ ـــــکــ ــآس اســـــت

وگــــ ـــرنــــ ـــه بــــــ ـــی تـــ ــو

مــ ــــن کــــ ــــجآ و

خــ ـــنــــدهــ کـــــ ـــجـــــآ؟

 

 

 

 

مـــــــــــنـــــــ تو را بــــــــــــــ دلم قــــول داده ام

 

خواهشـــــــــا نگذار بــــــــــ د قــــول شــــوم !!!!

 

 [ جمعه 1 دی 1391 ] [ 04:10 ب.ظ ] [ ❤ ❤ ⓜαêÐêн❤ ❤ ] [ LoOoOoErS() ]